Кафедральні

Перелік зареєстрованих тем:

№ п/п Дата Номер Назва Керівник
1. 01.15 – 12.16 0115 U 002178 Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів Чирва Ольга Григорівна(д.е.н., проф.)
2. 09.11 – 12.16 0111 U 007528 Підготовка майбутніх учителів біології в контексті розвитку вищої педагогічної освіти в Україні Соболенко Любов Юліанівна (к.біол.н., доц.)
3. 10.11 – 12.16 0111 U 007533 Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу Кузь Володимир Григорович (д.п.н., проф.)
4. 09.11 – 12.16 0111 U 007535 Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України Курмаєв Петро Юрійович(д.е.н., доц.)
5. 09.11 – 12.16 0111 U 007537 Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів Вовкотруб Віктор Павлович(д. ф-м. н., проф.)
6. 09.11 – 12.16 0111 U 007546 Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня Шимко Віталій Артурович (д.п.н., ст.наук.сп.)
7. 09.11 – 12.16 0111 U 007545 Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі Грітченко Анатолій Григорович (д.п.н., проф.)
8. 09.11 – 12.16 0111 U 007551 Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах Коберник Олександр Миколайович (д.п.н., проф.)
9. 09.11 – 12.16 0111 U 007552 Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ДНЗ та сім’ї Іщенко Людмила Валентинівна (к.п.н., доц.)
10. 09.11 – 12.16 0111 U 007553 Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах Азізов Талят Нуредінович(д. техн. н., проф.)
11. 09.11 – 12.16 0111 U 007555 Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови на засадах етнокультурних традицій українців Сивачук Наталія Петрівна(к.п.н., проф.)
12. 09.11 – 12.16 0111 U 007557 Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства Карасевич Анатолій Олександрович(к. філос.н., проф.)
13. 09.11 – 12.16 0111 U 009200 Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні Заболотна Оксана Адольфівна (к.п.н., доц.)
14. 10.11 – 12.16 0111 U 009199 Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
15. 01.15 – 12.16 0115 U 000073 Соціокультурний простір України XVII – XXI ст. Кривошея Ірина Іванівна (д.і.н.,проф.)
16. 01.15 – 12.16 0115 U 000075 Східна Європа в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси Кривошея Ігор Іванович(к.і.н., проф.)
17. 01.15 – 12.17 0115 U 000074 Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності Комар Ольга Анатоліївна (д.п.н., проф.)
18. 01.15 – 12.18 0115 U 000070 Проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії Осіпчук Галина Валентинівна(к. філ.н., доц.)
19. 01.15 – 12.18 0115 U 000072 Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні Бержанір Анатолій Леонідович(к. соц.н., доц.)
20. 01.16 – 01.20 0116 U 000114 Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Демченко Ірина Іванівна(к.п.н., доц.)
21. 01.10 – 12.20 0111 U 007558 Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя Совгіра Світлана Василівна (д.п.н.,проф.)
22. 10.11 – 12.20 0111 U 007544 Формування вмінь і навичок культури мовлення майбутніх вчителів Цимбал Наталія Андріївна(к.філол.н., проф.)
23. 09.11 – 12.20 0111 U 007532 Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України Тімець Оксана Володимирівна (к.п.н., доц.)
24. 01.16 – 12.20 0116 U 000113 Лексика і граматика в синхронії та діахронії Зелінська Оксана Юріївна (д.філол.н., проф.)
25. 01.16 – 12.20 0116 U 000115 Формування ціннісних орієнтацій учнів в освітньо-виховному середовищі загальноосвітньої школи  Коберник Олександр Миколайович (д.п.н., проф.)
26. 01.16 – 12.20 0116 U 000116 Теорія, історія та практика управління навчальними закладами Кірдан Олена Леонідівна(к.п.н., доц.)
27. 01.16 – 12.20 0116 U 000117 Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери Слатвінський Максим Анатолійович (к.е.н., доц.)
28. 01.16 – 12.20 0116 U 000118 Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти Олійник Катерина Андріївна(к.е.н., доц.)
29. 01.16 – 12.20 0116 U 004805 Історико-регіональні аспекти історії України Кузнець Тетяна Володимирівна (д.і.н., проф.)
30. 09.10 – 12.20 0111 U 007549 Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі Коберник Галина Іванівна(к.п.н., проф.)
31. 09.11 – 12.20 0111 U 007530 Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів Макарчук Вікторія Вікторівна(к.п.н., доц.)
32. 09.05 – 12.20 0111 U 007547 Актуальні проблеми соціально-економічної теорії та практики Коляда Наталія Миколаївна (д.п.н., проф.)
33. 09.03 – 12.20 0111 U 009198 Актуальні проблеми історико-педагогічного знання Кочубей Тетяна Дмитрівна(д.п.н., проф.)
34. 09.11 – 12.20 0111 U 007559 Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва Андрощук Людмила Михайлівна (к.п.н., доц.)
35. 09.11 – 12.20 0111 U 007541 Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у процесі професійної підготовки. Семенчук Василь Васильович (доц.)
36. 09.11 – 12.20 0111 U 007536 Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Бойченко Валентина Василівна(к.п.н., доц.)
37. 01.16 – 12.20 0116U 006437 Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій Годованюк Тетяна Леонідівна(к.п.н., доц.)
38. 02.15 – 12.20 0115 U 000071 Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна (д.п.н., доц.)
39. 08.11 – 12.20 0111 U 007560 Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ ПензайСергій Анатолійович

(к. наук з фіз.вих. та спорту, доц.)

40. 09.11 – 12.20 0111 U 007529 Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя Соколенко Людмила Степанівна(к. п. н., доц.)
41. 09.11 – 12.20 0111 U 007550 Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики Піонтковська Тетяна Олександрівна(к. філол.н.,доц.)
42. 09.11 – 12.20 0111 U 007527 Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті Гембарук Алла Степанівна(к.п.н., проф.)
43. 09.11 – 06.20 0111 U 007542 Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Сирота Всеволод Маркович(к.п.н., доц.)
44. 09.11 – 12.20 0111 U 007543 Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі Заболотна Оксана Адольфівна(д.п.н., проф.)
45. 09.11 – 12.20 0111 U 007548 Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою Безверхня Галина Василівна(к.наук.з фіз.вих. та спорту, проф.)